0622085477 jana@kalendova.nl

   Klachtenregeling

   Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, Wkkgz

   Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

   Klacht bespreken

   Mocht je, ondanks mijn inzet en zorgvuldigheid, een klacht hebben over mijn dienstverlening dan hoor ik dat graag zodat we er in gezamenlijk overleg uit kunnen komen. Hiervoor staat een wettelijke termijn van zes weken. Mocht dat, om welke reden dan ook, niet werken, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

   Geschilleninstantie

   Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing? Dan kan je je wenden tot de onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie over klachtafhandeling vind je op de website van de VBAG.

   Contact

   Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. De medewerkers zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988. Je kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@vbag.nl